ช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A)

สถิติการใช้งาน

6111958
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
4616
5792
10408
6052123
106191
217980
6111958

Your IP: 100.28.2.72
2024-06-17 10:58

มี 110 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

0


กิจกรรม
Image Detail Image Download
วันสำคัญ
Image Detail Image Download
กิจกรรม
Image Detail Image Download
วันสำคัญ
Image Detail Image Download

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม :  การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

2.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 54 คน  ดังนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 คน , สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 19 คน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จำนวน 31 คน , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 คน

3.ผลจากการมีส่วนร่วม : การจัดตั้งธนาคารขยะตำบลนาบัว  

4.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนา : ผลจากการมีส่วนร่วมครั้งนี้จะได้นำไปจัดทำร่างระเบียบธนาคารขยะตำบลนาบัว เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย นายเฉลิมพล เขียวหวาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว , นายเฉิลมชัย เขียวหวาน กำนันตำบลนาบัว , นายโชคทวี ธิธรรมมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  และผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว โดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมโดยประมาณ 54 คน สรุปมติที่ประชุมในครั้งนี้ 1.ให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะตำบลนาบัว โดยจัดตั้งในภาพรวมระดับตำบล โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ให้การสนับสนุน 2.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะตำบลนาบัว 3.ให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานธนาคารขยะระดับหมู่บ้าน 4.กำหนดคุณสมบัติสมาชิกธนาคารขยะ 5.สำรวจผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลภายในตำบล ซึ่งผลการจากประชุมครั้งนี้จะได้นำไปจัดทำร่างระเบียบธนาคารขยะตำบลนาบัว และจะได้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

Attachments:
Download this file (scan.pdf)scan.pdf[ ]1967 kB

 

ข้อ

ข้อมูล

ข้อมูลการเชื่อมโยง

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

 โครงสร้างองค์กร

w แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*

w แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

     *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

 ข้อมูลผู้บริหาร

w แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*

      (1) ผู้บริหารสูงสุด

      (2) รองผู้บริหารสูงสุด

w แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อย ประกอบด้วย

      (1) ชื่อ-นามสกุล

      (2) ตำแหน่ง

      (3) รูปถ่าย

      (4) ช่องทางการติดต่อ

     *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

o3

อำนาจหน้าที่

 อำนาจหน้าที่

w แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*

    *ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

o4

ข้อมูลการติดต่อ

 ข้อมูลการติดต่อ

w แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ที่อยู่หน่วยงาน

      (2) หมายเลขโทรศัพท์

      (3) E-mail ของหน่วยงาน

     (4) แผนที่ตั้ง

การประชาสัมพันธ์

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ประจำงบประมาณ 2567

w แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

w แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

w เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o6

Q&A

 messenger live chat

web board

w แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board* สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

* ไม่รวมถึง E-mail

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

o7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570

w แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

      (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

      (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)

w เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

o8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567

w แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) โครงการหรือกิจกรรม

      (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

      (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

      (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

w แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

      (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

o9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

w แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี   ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

      (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

      (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

      (4) ปัญหา/อุปสรรค

      (5) ข้อเสนอแนะ

w เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

การปฏิบัติงาน

o10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 คู่มือเจ้าหน้าที่

 

 

 

                                     

w แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ชื่องาน

      (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

o11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 คู่มือประชาชน

 

w แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ชื่องาน

(2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ

(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

(4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service

(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)

(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

o12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

w แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

    (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

w เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566

o13

E–Service

 E-SERVICE

ขั้นตอนและวิธีใช้งาน e-service

ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าตัดต้นไม้

ขอความอรุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ

แจ้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

w แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ

w แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

w สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

* ไม่รวมถึงช่องทางการถาม - ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

o14

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

w แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

    (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

    (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

    (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

    (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

o15

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างและสรุปจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการดำเนินงาน (ผด.02)

w แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*

w แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

w เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

* กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯในกรณีดังกล่าว

o16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

w แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

 (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

    (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

    (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

    (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

    (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

    (6) ราคากลาง (บาท)

    (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

    (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

    (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

    (10) เลขที่โครงการ

    (11) วันที่ลงนามในสัญญา

    (12) วันสิ้นสุดสัญญา

w เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

o17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

w แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)

(3) ปัญหา/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ

w แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

    (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

    (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

    (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

    (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

    (6) ราคากลาง (บาท)

    (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

    (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

    (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

    (10) เลขที่โครงการ

    (11) วันที่ลงนามในสัญญา

    (12) วันสิ้นสุดสัญญา

w เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

w แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) โครงการหรือกิจกรรม

   (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

    (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

w เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

o19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

w แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) โครงการหรือกิจกรรม

      (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

      (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

      (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

      (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      (7) ปัญหา/อุปสรรค

      (8) ข้อเสนอแนะ

w เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

o20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

w แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

o21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 คณะกรรมการจริยธรรม อบต.นาบัว

คณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรม อบต.นาบัว

ประมวลจริยธรรม อบต.นาบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

w แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ

     (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน

    (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

w แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ

     (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ

    (5) ระยะเวลาดำเนินการ

o23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียน

w แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป

w เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

w สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

o24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

w แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

     (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

     (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

w เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การประชุมขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ

หนังสือเชิญประชุม

w แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

     (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

     (3) ผลจากการมีส่วนร่วม

     (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

w เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

นโยบาย No Gift Policy

o26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift

w เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567

w มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

w เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567

* การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)

o27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

w แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

w เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

w เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

o28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

w แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน

w เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

 

o29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

w แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

w เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ซ.2567

w แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*

     (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

     (3) การจัดซื้อจัดจ้าง

     (4) การบริหารงานบุคคล

w ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

    (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

w เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

 

o31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

w แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

    (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

    (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนป้องกันการทุจริต

o32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567

w แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) โครงการ/กิจกรรม

     (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*

     (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

w เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

o33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2566

w แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

     (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*

     (3) ปัญหา/อุปสรรค

     (4) ข้อเสนอแนะ

w เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

o34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566

w แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

      (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

      (2) การให้บริการและระบบ E-Service

      (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

      (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

      (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

      (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

      (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

w แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

      (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

      (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

      (4) ระยะเวลา

w แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

o35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

w แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม

      (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

w เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

ข้อบัญญัติปี 2566

31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติปี 2566

ข้อบัญญัติปี 2565

07 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติปี 2563

20 กันยายน 2562

ข้อบัญญัติปี 2563