สถิติการใช้งาน

5982236
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
6764
5207
11971
5957756
194449
135635
5982236

Your IP: 3.239.95.36
2024-05-27 21:40

มี 67 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

0


กิจกรรม
Image Detail Image Download
วันสำคัญ
Image Detail Image Download
การแต่งการ
Image Detail Image Download
วันสำคัญ
Image Detail Image Download

                    แบบแสดง OIT  ประจำปี 2566  อบต.นาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ข้อ

ข้อมูลการเชื่อมโยง

คำอธิบาย

ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร อบต.นาบัว

http://www.abtnabau.go.th/index.php/2018-11-12-03-26-51

• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมือง

และฝ่ายข้าราชการประจำ

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

 คณะผู้บริหาร

http://www.abtnabau.go.th/index.php/2015-07-02-06-43-45

• แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
อย่างน้อยประกอบด้วย*
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
• แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

o3 อำนาจหน้าที่

 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

http://www.abtnabau.go.th/index.php/2018-11-05-03-30-27

• แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*
* ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผน พัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

o5 ข้อมูลการติดต่อ

 ติดต่อเรา

http://www.abtnabau.go.th/index.php/2015-07-02-06-43-40

• แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 พ.ร.บ./พ.ร.ก.

http://www.abtnabau.go.th/index.php/2015-07-02-06-43-48

ระเบียบ / กฏกระทรวง

http://www.abtnabau.go.th/index.php/2015-07-02-06-43-49

ระเบียบอื่นๆ

http://www.abtnabau.go.th/index.php/2015-07-02-06-43-50

• แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.abtnabau.go.th/index.php

 

• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A

 สอบถามเรา (แชทแมสเซ็นเจอร์)


Q & A

กระดานสนทนา

 

• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A)
ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot

o9 Social Network

 facebook

• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

การดำเนินงาน

o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

• แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ในข้อ o11
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

• แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

การปฏิบัติงาน

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 คู่มือการปฏิบัติงาน
http://www.abtnabau.go.th/index.php/2022-12-27-06-47-46

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
• จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

การให้บริการ

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 คู่มือการให้บริการ

• แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2565

• แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

o18 E-Service

 E-SERVICE

• แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทาง
มายังหน่วยงาน
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566

• แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

o20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างผิวจราจรหินคลุก ซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่่อมระหว่างบ้านระสีสันต์ (คุ้มโคกกราว) ตำบลนาบัว ถึง บ้านทนง ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประกาศผลการจัดซื้้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างผิวจราจรหินคลุก ซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านระสีสันต์ (คุ้มโคกกราว) ตำบลนาบัว ถึง บ้านทนง ตำบลตระแสง

• แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

• แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565

• แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

• เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
• เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566

• แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
• หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
• เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

• แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย
การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดำเนินการ

o28 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ2

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ
หน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

o29 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ราย 6 เดือน)

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน*
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

• แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
• มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

นโยบาย No Gift Policy*

o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2566

• เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
• มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน
จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผล
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
• เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2566

• แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม
ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
• เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือ
มอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 สรุปรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

• แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
• เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

o35 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

แผนป้องกันการทุจริต

o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

• แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน
จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
(3) ช่วงเวลาดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

• แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ตามข้อ o36
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

• แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

• แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
• แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ
กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 ประมวลจริยธรรม อบต.นาบัว พ.ศ.2566


คณะกรรมการจริยธรรม อบต.นาบัว


คณะทำงานจัดทำจริยธรรม อบต.นาบัว


ประกาศประมวลจริยธรรม อบต.นาบัว

การฝึกอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2566

• แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน
เรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566

• แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
• แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้
ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566


ประกาศเชิญชวนตอบแบบ IIT และ EIT

• แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
• แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือ
ติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

ข้อบัญญัติปี 2566

31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติปี 2566

ข้อบัญญัติปี 2565

07 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติปี 2563

20 กันยายน 2562

ข้อบัญญัติปี 2563